Οι Δήμοι Ανατολικής  και Δυτικής Μάνης μέσω δράσεων δημοσιοποίησης του προγράμματος, καλούν επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης. Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

 • Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης.
 • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης.
 • Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας της επιχείρησης/φορέα. (Βλ. συνημμένο Excel επιλέξιμων ΚΑΔ)

  Επισημαίνεται ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται:

  Οι επιχειρήσεις για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

  Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο αριθμός του υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού, δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.

  Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

 • Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρο 5 του Ν. 2112/1920).
 • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
 • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

  Ο αριθμός των ωφελούμενων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο με τίτλο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

  1-5

  Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

  6-10

  Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων

  11-50

  Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων

  51-70

  Έως 35 Άτομα

  71 -250

  Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων

  251 - 418

  Έως 125 Άτομα

  > 418

  Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

  Η ανωτέρω αναλογία απασχολουμένων/καταρτιζομένων πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.Σε περίπτωση που ο παραπάνω αριθμητικός υπολογισμός οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό, ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζομένων ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζόμενου/ωφελούμενου. Επιπλέον, για την πιστοποίηση των παραπάνω, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της κάθε επιχείρησης ή φορέα, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των εργαζόμενων της επιχείρησης ή του συγκεκριμένου παραρτήματος στο οποίο θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση.Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα προβούν σε μείωση προσωπικού κατά παράβαση των ως άνω όρων, θα γνωστοποιηθούν από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης στην ΕΥΔ και δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν ξανά στην ίδια δράση έως την ολοκλήρωσή της.

  Επισημάνσεις:

 • Όλες οι επιχειρήσεις που δύναται να συμμετέχουν, λαμβάνουν ευρεία ενημέρωση μέσω δράσεων δημοσιότητας για τη δράση, προκειμένου να μπορούν να αποτελέσουν φορέα υποδοχής ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς.
 • Οι ωφελούμενοι δεν πρέπει να καλύπτουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να μην υποκαθιστούν υπαλλήλους/εργαζόμενους της επιχείρησης (απολύσεις) στην οποία θα τοποθετηθούν.
 • Ο Δανεισμός ωφελούμενων, δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.
 • Ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης, να συμμετέχει και ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης ή ο συνεργαζόμενος πάροχος κατάρτισης

Το σύνολο των 200 ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του δημοσίου τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Αφορά στην τοποθέτηση του ωφελούμενου σε θέση πρακτικής άσκησης που παρέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση/φορέας την οποία έχει επιλέξει ο Σύμβουλος του αναδόχου και ο ωφελούμενος έχει συμφωνήσει και συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης. Δεν επιτρέπεται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης να είναι πάροχοι κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση θα εποπτεύεται από τον Επόπτη Πρακτικής, που θα ορίζει ο Ανάδοχος. Οι επιχειρήσεις  θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα https://training.anatolikimani.gov.gr για την ομαδοποίησή τους και την επιμέρους ομαδοποίηση των προσφερομένων θέσεων πρακτικής άσκησης

Footer Image