ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  

Κατά την 1η ημέρα Συμβουλευτικής, πριν την είσοδο του ωφελούμενου στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://training.anatolikimani.gov.gr με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της ανεργίας του ωφελούμενου κατά την χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στο πρόγραμμα (1η συνεδρία συμβουλευτικής).

 

Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.  

 

Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανεργία του ωφελούμενου κατά την ημερομηνία της εισόδου στη πράξη (1η ημέρα συμβουλευτικής) είναι: 

  • 1. Βεβαίωση διαστήματος ανεργίας στην οποία φαίνεται η έναρξη της ισχύουσας ανεργίας μέχρι και την ημέρα έκδοσής της. Η βεβαίωση αυτή θα εκδοθεί την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συμβουλευτικής και έως πέντε (5) ημέρες μετά. 

  •    

  • 2. ΥΔ προς τον Δήμο  Ανατολικής/Δυτικής Μάνης που να δηλώνεται ότι: «δεν έχω ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης»

Footer Image