ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

 1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing

Η ειδικότητα αφορά σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που ασχολείται με το ηλεκτρονικό marketing σε επιχειρήσεις και εταιρείες. Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων. 

 2. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

 Η Ειδικότητα αφορά σε τους εργαζομένους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, αφορά δε σε βασικές εργασίες αξιοποίησης των χαρακτηριστικών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ειδικότερα, ένας τέτοιος εργαζόμενος συνήθως εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί σε: 

Ηλεκτρονικά καταστήματα 

Διαφημιστικές εταιρείες  

  • Τμήμα Πωλήσεων Εμπορικών Εταιρειών. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι/εργαζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δύνανται να εκτελούν επιτυχώς τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

3. Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Το σχήμα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου TUV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που φροντίζει για την οργάνωση της μετακίνησης, διαμονή/φιλοξενίας και ψυχαγωγίας μεμονομένων ή/και ομάδων φιλοξενουμένων – επισκεπτών, εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού.

 

4. Τεχνίτης Πέτρας

Η Ειδικότητα αφορά σε έναν επαγγελματία Εργατοτεχνίτη Οικοδόμο και για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες πάνω σε παραδοσιακές πέτρινες κατασκευές (τοίχους, σπίτια, καμπαναριά, γέφυρες). Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι μέσω της άσκησης της τέχνης αναστηλώνονται και συντηρούνται μνημεία, όπως εκκλησίες, μοναστήρια, σχολεία, γεφύρια, παλιά αρχοντικά, κτήρια προβιομηχανικής τεχνολογίας (μύλοι, λιοτρίβια, δεξαμενές κτλ.), αναλημματικοί τοίχοι για στήριξη μονοπατιών, καλλιεργήσιμων εδαφών κ.ά., ερειπωμένες ή πεπαλαιωμένες κατοικίες. Επίσης, οικοδομούνται νέα κτήρια τα οποία δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία των παραδοσιακών οικισμών στους οποίους είναι ενταγμένα για αυτό τον λόγο, το επάγγελμα υπάγεται στα τεχνικά επαγγέλματα συντήρησης της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της αστικής ανάπλασης.

Καθένα από τα εξειδικευμένα πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά διακριτή Εκπαιδευτική Ενότητα, με τίτλο «Οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) & μετασχηματισμός της Σύγχρονης Εργασίας» η οποία αφορά στην απόκτηση «οριζοντίων δεξιοτήτων» (soft skills) από τους ωφελούμενους (συνολικής διάρκειας 80 ωρών). 

Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων 

Το σύνολο των 200 ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του δημοσίου τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Αφορά στην τοποθέτηση του ωφελούμενου σε θέση πρακτικής άσκησης που παρέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση/φορέας την οποία έχει επιλέξει ο Σύμβουλος του αναδόχου και ο ωφελούμενος έχει συμφωνήσει και συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης. Δεν επιτρέπεται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης να είναι πάροχοι κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση θα εποπτεύεται από τον Επόπτη Πρακτικής, που θα ορίζει ο Ανάδοχος. Επισημαίνεται ότι το Μητρώο των Επιχειρήσεων αναλαμβάνει να το καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή μετά από Ανοικτή Πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις  θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα https://training.anatolikimani.gov.gr για την ομαδοποίησή τους και την επιμέρους ομαδοποίηση των προσφερομένων θέσεων πρακτικής άσκησης.  

Οι επιχειρήσεις πρακτικής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης.  Διευκρινίζεται ότι, δύναται η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, να πραγματοποιηθεί σε δομές του παρόχου κατάρτισης, για όλες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής από τις επιχειρήσεις ώστε να ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή αξιοποιούνται τεχνικές όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων (role playing) ή προσομοιώσεις πραγματικών επαγγελματικών περιστάσεων, εκπόνηση εργασιών (project-based learning), ομαδοσυνεργατική μάθηση και άλλες ενεργητικές παιδαγωγικές τεχνικές, κατάλληλες για ενηλίκους. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για τις κάτωθι ελάχιστες προδιαγραφές υλοποίησης της πρακτικής άσκησης: 

Να υπάρχει συνάφεια της θέσης πρακτικής άσκησης με το αντικείμενο του προγράμματος ΣΕΚ και με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
  • Ο αριθμός των θέσεων πρακτικής άσκησης ανά επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτήν. 

  • Ορθή ενημέρωση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης και των ορισμένων από τις επιχειρήσεις Εργασιακών Υπευθύνων πρακτικής άσκησης, σχετικά με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης. 

  • Προσδιορισμό συγκεκριμένων καθηκόντων του Εργασιακού Υπευθύνου πρακτικής άσκησης. 

  • Κατάλληλη εποπτεία της πρακτικής άσκησης από τον ανάδοχο, για την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησής της, από τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης, που είναι ο οριζόμενος από τον ανάδοχο, υπεύθυνος για την παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, αλλά και για την καθοδήγηση και υποστήριξη των καταρτιζομένων πριν, αλλά και κατά την διάρκεια υλοποίησής στις επιχειρήσεις. Η εποπτεία αυτή θα πρέπει να γίνεται τακτικά, ήτοι τουλάχιστον 1 φορά εβδομαδιαίως ανά επιχείρηση πρακτικής άσκησης. Επιπλέον θα πρέπει να διατηρείται και ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης από τον Ανάδοχο.  Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού συμπληρώνεται κατάλληλο τυποποιημένο έντυπο «Έντυπο προδιαγραφών για την επιλογή επιχείρησης/θέσης πρακτικής άσκησης», το οποίο υπογράφεται από τον ωφελούμενο, τον ανάδοχο και τον επόπτη πρακτικής άσκησης, καθώς και το έντυπο «Έντυπο περιγραφής αντικειμένων πρακτικής άσκησης ωφελουμένων», το οποίο υπογράφεται από τον εργασιακό υπεύθυνο πρακτικής άσκησης και συνυπογράφεται από τον ωφελούμενο και τον επόπτη πρακτικής άσκησης για το ότι έλαβαν γνώση.  

Ο επιφορτισμένος με το έργο της εποπτείας της πρακτικής άσκησης εκπαιδευτής (Επόπτης Πρακτικής) κρίνεται σκόπιμο να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ ή να τεκμηριώνεται επαρκής η μη ένταξή του. Δεν απαιτείται η ένταξη στο συγκεκριμένο Μητρώο των  Εργασιακών Υπευθύνων πρακτικής άσκησης, που αναλαμβάνουν το έργο αυτό εκ μέρους των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, εφόσον υπάρχει Επόπτης Πρακτικής.

Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ωφελουμένων, δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση. 

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης και ο Ανάδοχος, υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόμενα έντυπα που αφορούν την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) όπως ισχύει.  

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και βάσει της σχετικής Απόφασης Ένταξης της Πράξης.  

Η αναθέτουσα αρχή θα τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου και στο οποίο καταχωρούνται οι εξής πληροφορίες: 

- ο αριθμός των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης,  

- ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης 

Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθ. 79732/27-7-2020 εγκύκλιο με τίτλο «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής: 

 
 
 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 
 
 
 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 
 
 
 

1-5

 
 

Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων

 
 
 
 

6-10

 
 

Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 
 
 
 

11-50

 
 

Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 
 
 
 

51-70

 
 

Έως 35 Άτομα

 
 
 
 

71 -250

 
 

Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 
 
 
 

251 - 418

 
 

Έως 125 Άτομα

 
 
 
 

> 418

 
 

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 

 

Σε περίπτωση που ο παραπάνω αριθμητικός υπολογισμός οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό, ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζομένων ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. 

Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζομένου/ωφελουμένου. Για την πιστοποίηση των παραπάνω, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της κάθε επιχείρησης, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των εργαζόμενων της επιχείρησης ή του συγκεκριμένου παραρτήματος στο οποίο θα υλοποιηθεί  η πρακτική άσκηση

 

Footer Image