ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  

Οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, ως συνδικαιούχοι με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. Πρωτ. 82107/10-03-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» (ΑΔΑ: 92ΗΦ7Λ1-ΑΙΠ) και την τροποποίηση αυτής, έχουν αναλάβει την υλοποίηση της πράξης  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» 

Σκοπός της Πράξης, αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έργο απευθύνεται σε 108 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, με σκοπό αφενός την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και αφετέρου την εργασιακή τους επανένταξη. Παράλληλα, η προτεινόμενη πράξη, συμβάλλει στις μακροπρόθεσμες θετικές συνέπειες της κατάρτισης, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την αύξηση των δυνατοτήτων προσαρμοστικότητας και επανένταξης, με έμφαση τα άτομα που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. 

Ειδικότερα το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:  

 
 1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, με κύριους στόχους τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης τους. Οι ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν είτε μέσω δια ζώσης συνεδριών (face to face) είτε εξ αποστάσεως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου.  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν με τους εξής τρόπους: 

 
 • σε αίθουσες, αδειοδοτημένες σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθ. 5, που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» 

ή 

 
 • εξ αποστάσεως, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του έργου.  

 

Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει δέκα (10) συνεδρίες. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά. Η παροχή της συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος.  

 
 • Φάση Α – Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (5 Συνεδρίες) 

 • Φάση Β – Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης / Πρακτικής Άσκησης  
  (5 Συνεδρίες)

 •   

Φάση Α - Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (5 Συνεδρίες) 

 • Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την επαγγελματική εμπειρία και την εκπαίδευση/ κατάρτισή του.  

 • Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων και διαγνωστικών τεστ (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Λήψης Απόφασης, Αφαιρετικής & κριτικής σκέψης, Επικοινωνιακών & διαπροσωπικών δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητας & καινοτομίας κ.α.).  

 • Αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.  

 • Ανίχνευση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου.  

 • Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων και των διαγνωστικών τεστ σε σχέση με τους στόχους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ωφελούμενου.  

 • Επιλογή του ενδεικνυόμενου αντικειμένου και επιπέδου κατάρτισης και της σχετικής πιστοποίησης.  

 

Φάση Β - Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης/ Πρακτικής Άσκησης (5 Συνεδρίες) 

 
 • Χαρτογράφηση επιθυμητικού επαγγελματικού προφίλ  

 • Διερεύνηση ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων  

 • Ενεργοποίηση του ωφελούμενου ώστε να αναπτύξει ή/και να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ένταξη στην οικονομική ζωή  

 • Υποστήριξη ως προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την προσωπική και επαγγελματική του ζωή  

 • Κατανόηση τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας  

 • Ανίχνευση περιορισμών και εμποδίων που πρόσβασης στην αγορά εργασίας  

 • Ανάπτυξη μηχανισμών πληροφόρησης και υποστήριξης για θέματα επαγγελματικού  προσανατολισμού, απασχόλησης  

 • Πληροφόρηση για θεσμικά-εργασιακά θέματα  

 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας  

 • Σύνταξη Βιογραφικού  

 • Προετοιμασία για τη διαδικασία συμμετοχής στην λήψη πιστοποίησης 

 •   

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Η διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων κατάρτισης είναι 120 ώρες θεωρία σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα καθώς και 80 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – NNew Skills). Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους: 

 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (Face to Face)  διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη 

 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (Blended Learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης 

 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) 

 

Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα επιλέγεται τελικώς πριν την έναρξη εκάστου Προγράμματος Κατάρτισης από τον Ανάδοχο που θα έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση, θα καθορίζεται (ενδεικτικά): 

 • Από το επιμέρους εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 • Από τη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων (ηλικία, επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, εκπαιδευτικές ανάγκες, εξοικείωση με τη χρήση Τ.Π.Ε.  κ.α.) 

 • Από τη γεωγραφική διασπορά των εκπαιδευομένων 

 • Από έκτακτες ανάγκες (π.χ. περιορισμός διασποράς COVID-19)

 •   

 1. Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων 

Το σύνολο των 200 ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του δημοσίου τομέα, σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Αφορά στην τοποθέτηση του ωφελούμενου σε θέση πρακτικής άσκησης που παρέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση/φορέας την οποία έχει επιλέξει ο Σύμβουλος του αναδόχου και ο ωφελούμενος έχει συμφωνήσει και συμβληθεί από κοινού με τον πάροχο κατάρτισης. Δεν επιτρέπεται οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης να είναι πάροχοι κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση θα εποπτεύεται από τον Επόπτη Πρακτικής, που θα ορίζει ο Ανάδοχος. Επισημαίνεται ότι το Μητρώο των Επιχειρήσεων αναλαμβάνει να το καταρτίσει η Αναθέτουσα Αρχή μετά από Ανοικτή Πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις  θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα https://training.anatolikimani.gov.gr για την ομαδοποίησή τους και την επιμέρους ομαδοποίηση των προσφερομένων θέσεων πρακτικής άσκησης.  

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.  Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθένων. Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε σε αίθουσα είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://training.anatolikimani.gov.gr, στη φόρμα: ''Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων''. Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

  

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ. 

Για να δείτε τα κριτήρια επιλογής και τους δικαιούχους, πατήστε εδώ. 

Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πατήστε εδώ. 

Για να δείτε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, πατήστε εδώ.

  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτησή του και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από τις 18/01/2023, ώρα 12:00, μέχρι τις 10/02/2023, ώρα 23:59 

Για διευκρινίσεις και τεχνικά ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε email στο training@1315.syzefxis.gov.gr με υποχρεωτική αναφορά στο ονοματεπώνυμό σας και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

 

Footer Image