ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.anatolikimani.gov.gr

  

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη απαιτείται να αναρτήσουν ψηφιακά, μαζί με την αίτησή τους η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη συνέχεια. 

Σημειώνεται, ότι τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Στην περίπτωση που ένα έγγραφο καλύπτει περισσότερα του ενός δικαιολογητικά, τότε πρέπει να αναρτηθεί όσες φορές χρειάζεται στο σύστημα, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών δικαιολογητικών. 

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται απόρριψή της. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι: 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.anatolikimani.gov.gr 

Η μη ορθή συμπλήρωση της αίτησης, ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και οριστική υποβολή της αίτησης, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι: 

 •  
 • 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.  
 • 2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο : 
 • Α.Φ.Μ.   

 • Α.Μ.Κ.Α  

 • Αριθμός Μητρώου  Ασφαλισμένου του υποψήφιου (εφόσον υπάρχει). 

3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα. 
 • 4. Βεβαίωση Ανεργίας (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ με χρήση των προσωπικών του κωδικών)  
 • 5. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου 
 • 6. Αποδεικτικό δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (σε περίπτωση που υφίσταται) 
 • 7. Ατομικό Σχέδιο Δράσης(Εκτύπωση από eservices) και Σχετική ΥΔ που να δηλώνεται αν έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία (2020-2022) 
  • 8. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το https://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Ανατολικής Μάνης) ότι  
  • δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές  

  • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

  • ότι είναι κάτοικοι του Δήμου Ανατολικής ή Δυτικής Μάνης 

  • 9. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την εντοπιότητα (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, βεβαίωση εντοπιότητας από Δήμο/κοινότητα κτλ)
   
  • Τονίζεται ότι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης: 
  •  
  • A. Λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ”. 
  •  
  • B. Διατηρεί το δικαίωμα Επιβεβαίωσης από τη ΔΥΠΑ της εργασιακής κατάστασης (ανεργίας) των επιλεγέντων ωφελουμένων πριν από την έναρξη υλοποίησης της δράσης με χρήση των διατιθέμενων πληροφοριακών συστημάτων. Σημειώνεται ότι ο ωφελούμενος άνεργος μετά την επιβεβαίωση αυτή θεωρείται επιλέξιμος για το σύνολο των τυχόν διακριτών τμημάτων της δράσης (συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση). 
  Footer Image