ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει:

  • να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ, με ανεργία σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, 

  • να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,  

  • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, 

  • Να είναι Απόφοιτοι Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ή Απόφοιτοι Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980) 

  • να είναι κάτοικοι των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης  

 

Σημαντική Σημείωση 

  • Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα προσκομίσει στον σύμβουλο στη διάρκεια της 1ης  συνεδρίας, ή θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό (βεβαίωση ανεργίας από το portal του ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ) ότι είναι άνεργος την συγκεκριμένη ημερομηνία.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 
 
 
 
 
 

Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο

 
 
 
 

Κ1: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

 
 

15%

 
 
 
 

Κ2: Συνολικό Διάστημα Συνεχόμενης Ανεργίας

 
 

45%

 
 
 
 

Κ3: Εκπαιδευτικά Προσόντα

 
 

35%

 
 
 
 

Κ4: Συμμετέχοντες για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία (2020-2022)

 
 

5%

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
 
 
 
 
 
 

Α/Α

 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

 
 
 
 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 
 
 
 

1

 
 

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης

 
 


 
 

0 – 100
(ΟΧΙ – ΝΑΙ)

 
 
 
 

2

 
 

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας


Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 
 

Μήνες Ανεργίας

 
 

Πλήρεις Μήνες Ανεργίας Χ 2 Μόρια

(έως 100)

 
 
 
 

3

 
 

Εκπαιδευτικά Προσόντα
(Μέγιστος Βαθμός: 30 μόρια)

 
 

Απόφοιτος Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980

 
 

100

 
 

Απόφοιτος Λυκείου

 
 

75

 
 

Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ

 
 

75

 
 
 
 

4

 
 

Συμμετέχοντες για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης την τελευταία τριετία(2020-2022)

 
 

Τριετία

 
 

0 – 100
(ΟΧΙ – ΝΑΙ)

 
 
 
 

Συνολική Βαθμολογία

 
 

(Κριτήριο Επιλογής 1) * 15% + (Κριτήριο Επιλογής 2) *45% +

(Κριτήριο Επιλογής 3) *35% + (Κριτήριο Επιλογής 4) *5%

Footer Image