Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιχειρήσεων θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πράξης με κωδ ΟΠΣ MIS 5132701

 

O Δήμος Ανατολικής Μάνης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης στην Πράξη ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΟΠΣ 5132701, ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, για όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως τις 15/9/2023 και ώρα 23.59.59 και προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης

Footer Image