Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιχειρήσεων θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της πράξης με κωδ ΟΠΣ MIS 5132701

 

O Δήμος Ανατολικής Μάνης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης στην Πράξη ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΟΠΣ 5132701, ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, για όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως τις 15/9/2023 και ώρα 23.59.59 και προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης

Επισημαίνεται ότι:

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://training.anatolikimani.gov.gr/ και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο

πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από την επιχείρηση και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

 

Footer Image