Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 4ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701

 

O Δήμος Ανατολικής Μάνης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελουμένων στην 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΟΠΣ 5132701, ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 2,2, Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή τους έως τις 7/7/2023 και ώρα 23.59.59 και προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων).

Footer Image