Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 4ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701

O Δήμος Ανατολικής Μάνης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελουμένων στην 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΟΠΣ 5132701, ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 2,2, Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή  τους έως τις 7/7/2023 και ώρα 23.59.59 και προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων).

Επισημαίνεται ότι:

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως της δημοσίευσης της ορθής επανάληψης του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με email στη διεύθυνση training@1315.syzefxis.gov.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης με σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://training.anatolikimani.gov.gr και τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων).

 


 

Προσωρινός Πίνακας Υποψήφιων Ωφελουμένων 4ης πρόσκλησης

Σειρά κατάταξης

συνολικά

Δήμος

Κωδ. Αίτησης

Ημ. Καταχώρησης / Υποβολής

Κατάσταση

 

 

Μοριοδότηση

72

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-5744-5700-7654-6469

7/6/2023 9:50

Επιτυχών/ούσα

76,25

73

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-2836-0022-8839-5831

19/6/2023 14:50

Επιτυχών/ούσα

76,25

74

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-7220-5491-7115-1301

7/7/2023 13:58

Επιτυχών/ούσα

76,25

75

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-5217-4430-2478-9705

8/6/2023 9:53

Επιτυχών/ούσα

70,35

76

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-8663-0679-1710-1545

26/6/2023 11:02

Επιτυχών/ούσα

69,95

77

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-2256-2796-3833-6866

26/6/2023 11:20

Επιτυχών/ούσα

69,05

78

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-8724-2459-9704-6531

6/7/2023 11:23

Επιτυχών/ούσα

65

79

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-1692-2901-5472-4469

26/6/2023 11:44

Επιτυχών/ούσα

60,7

80

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-9476-2169-9535-4550

7/7/2023 15:10

Επιτυχών/ούσα

58,6

81

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-8492-0999-8176-6486

13/6/2023 15:18

Επιτυχών/ούσα

57,75

82

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-1183-1627-3096-8914

26/6/2023 12:14

Επιτυχών/ούσα

54,65

83

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-4970-8680-3987-2026

12/6/2023 10:47

Επιτυχών/ούσα

51,2

84

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-9424-1472-8604-8099

19/6/2023 13:44

Επιτυχών/ούσα

51,05

85

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-1101-2547-4225-4806

7/7/2023 12:46

Επιτυχών/ούσα

51,05

86

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-9472-2618-0605-5072

5/7/2023 14:15

Επιτυχών/ούσα

47,85

87

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-2172-6168-9925-3546

8/6/2023 10:43

Επιτυχών/ούσα

44,5

88

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-1714-4292-5533-5107

6/7/2023 12:26

Επιτυχών/ούσα

44,5

89

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-5795-8260-8958-7050

30/6/2023 14:38

Επιτυχών/ούσα

42,95

90

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-6631-1386-4394-7172

3/7/2023 14:11

Επιτυχών/ούσα

41,8

91

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-7399-4971-1466-1914

19/6/2023 13:58

Επιτυχών/ούσα

40,9

92

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-0883-7050-2183-9852

7/7/2023 20:09

Επιτυχών/ούσα

40,25

93

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-7360-8818-5858-5901

4/7/2023 9:36

Επιτυχών/ούσα

40

94

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-3779-9643-0482-0476

4/7/2023 10:17

Επιτυχών/ούσα

40

95

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-8628-5704-6437-8030

7/7/2023 14:04

Επιτυχών/ούσα

40

96

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-7813-8650-1850-9419

27/6/2023 16:49

Επιτυχών/ούσα

38,45

97

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-2667-7575-6722-9435

7/7/2023 14:40

Επιτυχών/ούσα

33,95

98

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-9893-0571-1589-5865

7/7/2023 14:55

Επιτυχών/ούσα

33,95

99

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-4178-3906-3738-2134

19/6/2023 12:14

Επιτυχών/ούσα

33,05

100

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-3305-6721-5766-9814

6/7/2023 14:06

Επιτυχών/ούσα

33,05

101

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-5960-7011-9457-1503

7/7/2023 17:14

Επιτυχών/ούσα

33,05

102

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-6362-8983-1220-0625

23/6/2023 15:07

Επιτυχών/ούσα

32,15

103

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-9150-8709-3130-7016

7/7/2023 12:27

Επιτυχών/ούσα

32,15

104

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-8118-2116-9164-4280

15/6/2023 15:43

Επιτυχών/ούσα

31,25

105

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-0259-6117-9565-2778

19/6/2023 13:34

Επιτυχών/ούσα

31,25

106

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-4211-5706-1609-0168

3/7/2023 13:19

Επιτυχών/ούσα

31,25

107

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-1165-9988-8379-3339

7/7/2023 11:42

Επιτυχών/ούσα

31,25

108

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-8793-6070-6212-1190

3/7/2023 11:52

Επιτυχών/ούσα

28,95

109

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-3960-9057-0928-7332

6/7/2023 10:46

Επιλαχών/ούσα

28,05

110

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

OPS5132701-1790-5069-7539-6622

2/6/2023 16:26

Επιλαχών/ούσα

26,25

Footer Image