Έναρξη υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων για θέσεις πρακτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701

Οι Δήμοι Ανατολικής  και Δυτικής Μάνης, καλούν επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης. Οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

  • Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης.
  • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης.
  • Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας της επιχείρησης/φορέα. (Βλ. συνημμένο Excel επιλέξιμων ΚΑΔ)

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιχειρήσεων που θα μπορούν να απορροφήσουν το πλήθος των ωφελούμενων, προσαυξημένο κατά 25%.

 

Πληροφορίες:  Δήμος Ανατολικής Μάνης  τηλ επικοινωνίας   2733360327

                            Δήμος Δυτικής Μάνης τηλ επικοινωνίας 2721360900

Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : training@1315.syzefxis.gov.gr

Footer Image