Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων 3ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στην Πράξη με MIS 5132701

O Δήμος Ανατολικής Μάνης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελουμένων στην 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΟΠΣ 5132701, ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 2,2, Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν οριστικά την αίτησή  τους έως τις 22/5/2023 και ώρα 23.59.59 και προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα Υποψήφιων Ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά ανά Δήμο (Δήμος Ανατολικής και Δυτικής Μάνης) , σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 5, Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων).

Footer Image