Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701

Οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, ως συνδικαιούχοι ενημερώνουν, για την παράταση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132701,η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

 Το εν λόγω πρόγραμμα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

 Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ έως τις 20/06/2023 και ώρα 23.59 

 Πληροφορίες:  Δήμος Ανατολικής Μάνης  τηλ επικοινωνίας   2733360327  -  Δήμος Δυτικής Μάνης τηλ επικοινωνίας  2721360900

 Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : training@1315.syzefxis.gov.gr

Footer Image